• ខ្មែរ
  • EN

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ឡុង វ៉ាន់ហន ទីប្រឹក្សាក្រសួង

ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ទី ចន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ

ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ទី ចន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ តាមសំណើរបស់សាមីខ្លួន

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា